Informace

Obchodní podmínky

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel. Provozovatelem internetového prodeje je společnost: Meratex, s.r.o., Vozárova 5, 04017 Košice, Slovensko, IČ: 43909213, DIČ: SK2022526759.

 


 

1. Obecná ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při objednávání, dodávkách a platbách za zboží mezi společností Meratex s.r.o., Popradská 68, 04011 Košice - Slovensko (dále jen prodávající) a zákazníky (dále jen kupující).


Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím:

  • Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv dle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele.
  • Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s právnickými osobami, resp. s podnikající fyzické osoby, se týkají zejména ustanovení Obchodního zákoníku.

 

2. Objednávka

 

Objednávka prostřednictvím e-shopu:

 

Nakupování v internetovém obchodě je možné pouze po zaregistrování. Zaregistrováním získáte:

  • možnost zařazení do spotřebitelského klubu (věrnostní slevy, soutěže a podobně)
  • informace o stavu vyřizování Vašich objednávek
  • přehled všech dosud zakoupených produktů

Při registraci musí kupující uvést jméno a příjmení, název firmy, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO a DIČ. Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 Z.z. použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

 

Objednání zboží je také možné prostřednictvím:

  • objednávky v papírové formě doručené na adresu: Meratex sro Popradská 68, 040 11 Košice
  • e-mailu na adrese: predaj@meratex.sk
  • faxem na tel. čísle: 055/6405487
  • osobně

Při každé písemné objednávce doručené e-mailem, poštou nebo osobně musí kupující uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky).Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem. Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.

 

Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v 1 den kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (faxem, e-mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

 


 

3. Dodací lhůty

 

Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky.

 

Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží:

  • u zboží, které máme skladem nejpozději do 3 dnů od přijetí objednávky
  • u zboží, které je třeba objednat od 10 do 21 dnů od přijetí objednávky.

Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží vyžadují specifickou výrobu nebo službu (např. Kalibraci), může být dodací lhůta delší.

 


 

4. Cena, platební podmínky a přepravné

 

Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího a je uvedena bez DPH

 

Cena je platná pro plátců DPH v České republice. Při objednávce je nutné uvést platné DIČ - identifikační číslo pro DPH ve tvaru CZ + 10 ciferné číslo. V případě, že při objednávce zákazník neuvede DIČ nebo není plátcem DPH v České republice, bude mu dodatečně účtována DPH ve výši 20%.

 

Dodání zboží, který je odeslán z jednoho členského státu (SR) do jiného členského státu (ČR) je podle § 43 odst. 1 zákona dani z přidané hodnoty osvobozen od daně. Plátce daně v České Republice si takto zakoupené zboží bez DPH "samozdaní" dle platných daňových předpisů v ČR.

 

Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.

 

Spotřebitel hradí platbu v hotovosti, dobírkou, převodem / vkladem na účet prodávajícího nebo na základě dohody fakturou se splatností 14 dnů nebo jinou individuální lhůtou splatnosti. V případě platby na fakturu se 14 denní lhůtou splatnosti má právo prodávající při opožděné úhradě účtovat si od kupujícího penále z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.

 

Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + přepravné (které může zahrnovat i cenu dobírky). Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace.

 

Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

  • osobní vyzvednutí zboží
  • kurýrem GLS (zasilatelskou službou) - doručení zboží do 48 hodin od odeslání zboží, ceník v záložce Doručení zboží

Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky.

 


 

5. Přebírání zboží

 

Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce. Při přebírání produktu spotřebitel zkontroluje fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje prodávajícího a se zasilatelskou společností sepíše Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

 

Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

 

Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

 


 

6. Odstoupení od smlouvy

 

Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v 1. den kontaktování prodávajícího, tj v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (faxem, e-mailem).

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její části, pokud:

  • produkt se nevyrábí nebo se přestalo vyrábět
  • změnila se cena dodavatele produktu
  • vystavená cena produktu byla chybná

 


 

7. Záruka a servis

 

Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných dodacích listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu. Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba stanovena na minimálně 24 měsíců nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu.

 

Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit reklamovaný produkt na adresu: Meratex sro Popradská 68, 04011 Košice spolu s fakturou a popisem závady. V případě pokud během dvouleté záruční doby nastane případ poruchy nebo závady přístroje, predávajúci zaistí vyzvednutí a zpětné doručení měřicího přístroje u zákazníka zdarma. V případě, že se reklamovaná závada neprojeví, zákazníkovi bude dodatečně účtovat náklady na přepravu dle platného ceníku.

 

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením. V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje vadu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace. Každá reklamace bude neprodleně řešena a nejdelší doba pro vyřešení reklamace je 30 kalendářních dnů.

 


 

8. Závěrečná ustanovení

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při nevyhovující ceně po úpravě objednávku stornovat. Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.


Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 01. 11. 2014.

 

Přejeme Vám příjemné nakupování v našem internetovém obchodě!