Měřící přístroje | Meratex

CZ SK
+421 907 992 078
Poradenství na

TÉMA MONITORING - Všeobecne

25.11.2011 | 0 příspěvků

Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláciu a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia a Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z.z. “o monitorovaní”. Pojem monitoring zahŕňa jednak kontinuálne a diskontinuálne meranie emisií s použitím emisných meracích systémov ako aj kalibráciu a funkčné skúšanie kontinuálnych emisných meracích systémov. 

Národná legislatíva v oblasti monitoringu emisií nadväzuje na legislatívu na európskej úrovni – Smernicu o integrovanej prevencii a ochrane ovzdušia (IPPC directive), ktorá ustanovuje požiadavku vykonávania emisných meraní. V článku 9, odstavci 5 sa špecifikujú požiadavky na monitoring, metodológiu, frekvenciu a postup vyhodnocovania. Implementácia týchto požiadaviek do národných legislatív jednotlivých členských krajín je časovo podmienená.

Kontinuálny emisný monitoring je v európskych krajinách aplikovaný v nasledujúcich oblastiach:

  • na veľkých energetických zariadeniach (smernica 88/609 EEC)
  • na nových zariadeniach na spaľovanie komunálneho odpadu (smernica 89/369 EEC)
  • na jestvujúcich zariadeniach na spaľovanie komunálneho odpadu (smernica 89/429 EEC)
  • na spaľovniach nebezpečného odpadu (smernica 94/67/EC)
  • na špecifických zariadeniach a aktivitách používajúcich organické rozpúšťadlá (smernica VOC, 1999/13/EC)

V zmysle výhlášky č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní sa diskontinuálny monitoring emisií musí vykonávať na veľkých a stredných zdrojoch všetkých kategórií priemyslu formou periodických emisných meraní.

Normalizácia meracích metód

Rozdielne meracie metódy použité na zistenie emisnej hodnoty meraného objektu väčšinou neprinášajú porovneteľné výsledky. Na to, aby boli výsledky meraní z rôznych zdrojov znečisťovania vykonané rôznymi meracími laboratóriami porovnateľné, je absolútne nevyhnutné, aby metódy merania a analýz boli normalizované. Európske normy ochrany ovzdušia sú vydávané Európskym výborom pre normalizáciu (European Committee for Standardization) – CEN v technickom výbore TC 264 (TC = technical committee) a v SR sú vydávané ako STN EN normy. Normy na medzinárodnej úrovni vydáva Medzinárodná organizácia pre normalizáciu – ISO, ktoré sú v podmienkach SR publikované ako STN ISO normy.

Měřící přístroje
Kategorie
Nejčtenější na blogu
07.11.2011 | 5 příspěvků
Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“. Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priem...
24.10.2011 | 2 příspěvky
Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo...
25.10.2011 | 1 příspěvek
Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej...
25.10.2011 | 0 příspěvků
Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové...
25.11.2011 | 0 příspěvků
Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisť...
01.12.2011 | 0 příspěvků
Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Sme...
24.10.2011 | 0 příspěvků
Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú...
07.12.2011 | 0 příspěvků
Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho ...
25.11.2011 | 0 příspěvků
Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláci...
Soubory cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby. Pokračováním v procházení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies.
Více info